Thursday, 23 May 2024

อัพเดท(3 มิ.ย. 63) สถานการณ์ล่าสุด จ.น่าน สำหรับผู้ที่จะเดินทางมา เที่ยวน่าน

สำหรับผู้ที่กำลังวางแผนจะเที่ยวน่านในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวนี้ คงต้องติดตามสถานการณ์ของจังหวัดอย่างใกล้ชิด เราจะคอยอัพเดทให้ทุกวัน เพื่อให้ทุกท่านทราบถึงข้อจำกัดและข้อปฏิบัติในการมาเที่ยวน่าน

สรุปภาพรวม

 • การเดินทางมา จ.น่านสามารถมาเที่ยวน่านได้แล้ว ยกเว้นผู้ที่มาจาก กทม, เชียงใหม่(อ.สันกำแพง), นนทบุรี, นราธิวาส, ปราจีนบุรี, ยะลา และสมุทรปราการ จะต้องทำแบบประเมิน หากผลประเมินอยู่ในความเสี่ยงต่ำก็ไม่ต้องกักตัว (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ที่พัก โรงแรม รีสอร์ทโรงแรมและที่พักทั้งหมดเปิดบริการ 4 มิ.ย. 63
 • อุทยานยานแห่งชาติทุกแห่งปิด
 • การเดินทางโดยเครื่องบินมีเฉพาะสายการบินแอร์เอเชียจะเริ่มบิน 1 มิ.ย. 63
 • การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ(รถทัวร์)เปิดให้บริการเฉพาะ บ.นครชัยแอร์จะเปิดบริการ 1 มิย.เป็นต้นไป ให้บริการวันละ 1 เที่ยว
 • แหล่งท่องเที่ยวเปิดบางแห่ง
 • ทางผ่านชายแดนไทย-ลาว(ห้วยโกร๋น)ปิด

แนวทางปฏิบัติการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

1. เดินทางเข้ามาในจังหวัดน่าน ต้องยอมรับการสุ่มตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ณ บริเวณด่านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทาง เข้า-ออก ในพื้นที่จังหวัดน่าน หรือด่านตรวจ หรือจุดสกัดดูแลการเดินทาง เข้า-ออก พื้นที่จังหวัดน่านโดยชุมชน หรือจุดคัดกรองของสถานีขนส่ง หรือจุดคัดกรองของท่าอากาศยานน่านนคร

2.กรณีเดินทางมาจาก
2.1 จังหวัดที่ไม่เสี่ยงสูง (ไม่มีรายชื่อตามประกาศ ลงวันที่ 31 พ.ค. 63) ไม่ต้องกักตัว และให้ปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของจังหวัดน่าน (Nan New Normal)

2.2 จังหวัดพื้นที่เสี่ยงสูง ตามประกาศฯ ลงวันที่ 31 พ.ค. 63 (ได้แก่ กทม.,เชียงใหม่(อ.สันกำแพง) นนทบุรี นราธิวาส ปราจีนบุรี ภูเก็ต ยะลา และสมุทรปราการ) ผู้เดินทางจะได้รับแบบคัดกรองเข้าพื้นที่น่านจากด่านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทาง เข้า-ออก ในพื้นที่จังหวัดน่าน หรือด่านตรวจ หรือจุดสกัดดูแลการเดินทาง เข้า-ออก พื้นที่จังหวัดน่านโดยชุมชน หรือจุดคัดกรองของสถานีขนส่ง หรือจุดคัดกรองของท่าอากาศยานน่านนคร
ให้กรอกประเมินตนเองตามแบบคัดกรอง ลงนามรับรองความถูกต้องและเป็นจริงแล้ว นำไปยื่นภายใน 24 ชั่วโมง ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
1.กรณีบ้านหรือที่พักอยู่ในเขตเทศบาลเมืองน่าน ให้ยื่นแบบที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองน่าน
2.กรณีบ้านหรือที่พักอยู่ในเขตหมู่บ้านและตำบล นอกเขตเทศบาลเมืองน่าน ให้ยื่นแบบที่ผู้ใหญ่บ้าน
3. กรณีพักในโรงแรมและที่พักเอกชน ให้ยื่นแบบที่เจ้าหน้าที่โรงแรมหรือที่พักเอกชน
โดยให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายข้างต้นรวบรวมแบบคัดกรองผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่านส่งให้กับที่ทำการปกครองอำเภอทุกวัน

3.ให้พนักงานควบคุมโรค หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตาม ข้อ 2 ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลและประเมินตนเองตามแบบคัดกรองผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน ดังนี้

3.1 กรณีมีผลคะแนนผลการประเมินตามแบบคัดกรองผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่านอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานให้ผู้เดินทางเฝ้าสังเกตอาการตนเอง (self monitoring) ไม่ต้องกักตัว และต้องรายงานอาการที่ผิดปกติต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นเวลา 14 วัน

3.2 กรณีมีผลคะแนนการประเมินตามแบบคัดกรองผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตาม ข้อ 2 แจ้งสาธารณสุขอำเภอ หรือ ผอ.รพ.สต.ภูมิลำเนาประเมินตามแบบคัดกรองผู้เดินทางอีกครั้งหากเห็นว่ามีความเสี่ยงสูง ให้สั่งผู้เดินทางกักตัวภายในบ้านหรือที่พักของตนเองเป็นเวลา 14 วัน

4.สำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตให้ปฏิบัติดังนี้

4.1 ยอมรับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

4.2 รับแบบคัดกรองผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน จากด่านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทาง เข้า-ออก ในพื้นที่จังหวัดน่าน หรือด่านตรวจ หรือจุดสกัดดูแลการเดินทาง เข้า-ออก พื้นที่จังหวัดน่านโดยชุมชน หรือจุดคัดกรองของสถานีขนส่ง หรือจุดคัดกรองของท่าอากาศยานน่านนคร กรอกข้อมูลและประเมินตนเองตามแบบคัดกรองผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน ลงนามรับรองความถูกต้องและเป็นจริง แล้วนำไปรายงานต่อพนักงานควบคุมโรค ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่านที่ 1 ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยทันที

4.3 ให้บุคคลดังกล่าวกักตัวเองอยู่ภายในสถานที่ ซึ่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดน่านกำหนด เป็นเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาในพื้นที่ ทั้งนี้ เมื่อผ่านการกักตัวเอง เป็นเวลา5-7 วันแล้ว หากมีความประสงค์ที่จะกลับไปกักตัวเองที่บ้าน สามารถยื่นความประสงค์ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรค ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่านที่ 1 ขอเข้ารับการตรวจวิเคราะห์เพื่อค้นหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากโรงพยาบาลน่าน หากผลการตรวจปรากฏว่า

4. 3.1 ไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เจ้าพนักงานควบคุมโรคจะออกหนังสือรับรองการตรวจวิเคราะห์ ให้และส่งตัวกลับไปกักตัวเองต่อที่บ้านจนครบกำหนด 14 วันและเมื่อเดินทางถึงพื้นที่อำเภอที่เป็นภูมิลำเนาหรือเป็นที่พักระหว่างอยู่ในจังหวัดน่านให้ไปรายงานตัวต่อกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองน่าน (กรณีอยู่ในเขตเทศบาลเมืองน่าน) หรือผู้ใหญ่บ้าน

4. 3.2 หากพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต้องเข้ารับการรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลน่านหรือตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดน่านเห็นสมควร

อนึ่งเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทสามารถเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดน่านได้ โดยให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นายกเทศมนตรีเมืองน่าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำกับดูแลการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดน่านด้วย

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563

ที่มา เพจประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

สอบถามข้อมูลการเดินทางจังหวัดน่าน
1) ด่านห้วยน้ำอุ่น อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
  – นายอำเภอเกรียงไกร เวชนุรักษ์ โทร 081-867-2547
  – หัวหน้าด่าน ปลัดจวน จันเครื่อง โทร 063-902-1168
2) ด่านบ้านนาหวายใหม่ อำเภอบ้านหลวง
  – นายอำเภอ ชัยพล โรจวิสิฐ โทร 081-867-2575
  – หัวหน้าด่านปลัดรัฐวิชญ ตันแก้ว โทร 063-902-1888
3) ด่านบ้านสะเกิน ตำบลยอด อำเภอสองแคว
  – นายอำเภอ สมเกียรติ อาจสังข์ โทร 081-867-2592
  – หัวหน้าด่านปลัดสิทธิศักดิ์ วงค์ชูแก้ว โทร 063-902-1188

สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพิ่มเติมได้ที่

 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 054-600-070 โทร.084-212-8070
 • วันเวลาราชการ 08.30-16.30 น.ทุกวัน
 • นอกเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1442 

ระบบขนส่งมวลชน

 • การเดินทางโดยเครื่องบิน
  • สายการบินแอร์เอเชีย (Airasia) จะเริ่มบินวันที่ 1 มิย. 63 นี้ 
  • ให้บริการวันละ 1 ไฟลท์ คือ วันจันทร์/ วันพุธ/ วันศุกร์/ วันอาทิตย์
   • ดอนเมือง-น่าน 10.25 น.- 11.40 น.
   • น่าน-ดอนเมือง 12.10 น.- 13.20 น.
  • ท่าอากาศยานน่านนคร เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร 054-710-270
 • การเดินทางโดยรถโดยสารปรับอากาศข้ามจังหวัด
  • บ.สมบัติทัวร์ – ยังคงงดให้บริการ
  • บ.นครชัยแอร์ – เปิดเดินรถ 1 มิ.ย.63
   • ออกจากกรุงเทพ 20.15 น. ถึงน่าน 06.15 น.
   • ออกจากน่าน 19.30 น. ถึงกรุงเทพ 05.30 น.
  • บ.บขส – ยังคงงดให้บริการ
 • การเดินทางโดยรถโดยสารท้องถิ่นภายในจังหวัด – ยังคงงดให้บริการ
 • รถตู้เด่นชัย-น่าน-เฉลิมพระเกียรติ – เปิดให้บริการตั้งแต่ 1 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป ให้บริการวันละ 9 เที่ยวดังนี้ (สอบถามเพิ่มเติม โทร 054-775-229)
  • ออกจากเด่นชัย รอบ 7:00/ 9:00/ 11:00/ 13:00/ 14:00/ 15:00/ 16:00/ 17:00/ 18:00
  • ออกจาก อ.เฉลิมพระเกียรติ 7:00/ 8:00/ 9:00/ 10:00/ 11:00/ 13:00/ 15:00/ 16:00/ 17:00 

ที่พักที่เปิดให้บริการและเข้าพักได้

รายชื่อโรงแรม ที่พัก 60 แห่ง ที่เปิดให้บริการ ตามประกาศ ลงวันที่ 18 พ.ค. 2563 ประกอบด้วย

1. โรงแรมน้ำทองน่าน
2. บ้านสวนสักรีสอร์ท
3. โรงแรมน่านบูติกโฮเทล
4. ปลาบปลื้มรีสอร์ท
5. น่านโนเบิ้ลเฮ้าส์ การ์เด้น รีสอร์ท
6. โรงแรมเวียงแก้ว
7. โรงแรมมีมีอาร์น่าน รีสอร์ทแอนด์โฮเท็ล
8. ภูพิพัฒน์ รีสอร์ท
9. โรงแรมริมสวนเพลส
10. แดนเมืองฮิลล์ รีสอร์ท
11. โรงแรมโซน่าเฮ้าส์
12. โรงแรมแสงดาวสวีท
13. โรงแรมดอกไม้ป่า
14. โรงแรมภูมินทร์เพลส
15. โรงแรมบ้านย่า
16. โรงแรมมีโชค
17. โรงแรมเฮือนคำน่าน
18. โรงแรมน่านเทรชเชอร์
19. โรงแรมวินเฮ้าส์
20. โรงแรมกรีนฮิลล์รีสอร์ท
21. โรงแรมปาโกด้าไซด์ เรดซิเด้นท์
22. เรือนไม้งามรีสอร์ท
23. โรงแรมเควัน
24. โรงแรมเควันอินน์
25. โรงแรมน่านนครา บูทีค
26. โรงแรมเวียงภูมินทร์
27. น่านนภารีสอร์ท
28. ชมนารีสอร์ท
29. รพีพงศ์ โฮเทล
30. บ้านรพีพงศ์ บูติก โฮเทล

31. โรงแรม ซี แอนด์ ซี น่าน โฮเทล
32. โรงแรมชนาสิน
33. ดวงดาวรีสอร์ท
34. โรงแรมน่านสุวารินทร์
35. โรงแรมภัทร์จรัสโฮมสเตย์
36. โรงแรมพันธ์ทิพย์ เรสซิเด้นซ์
37. โรงแรมข้าหลวงเพลส
38. โรงแรมช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์
39. โรงแรมภูระฟ้า เพลส
40. โรงแรมน่านฟ้าชลธี รีสอร์ท
41. น่านรอยัลรีสอร์ท
42. โรงแรมชมน่านเพลส
43. ภูเพียงเคียงฟ้ารีสอร์ท
44. โรงแรมเอื้องคำ
45. โรงแรม 107 ทาวเวอร์น่าน
46. โรงแรม SP เกสต์เฮ้าส์
47. โรงแรมเพิ่มพูล 1
48. โรงแรมเพิ่มพูล 2
49. โรงแรมน่านกรีนเพลส
50. โรงแรมภูนานลอฟท์น่าน
51. โรงแรมฮักน่าน
52. ชิคอินน์น่าน
53. โรงแรม The one house
54. โรงแรมน่านธาราเพลส
55. ทุ่งช้างฮิลล์รีสอร์ท
56. อนงค์นาถ ห้องพัก
57. โรงแรมน่านศรีปันนนา รีสอร์ท
58. โรงแรมพรพงษ์วิลเลจ
59. โรงแรมโกโก้วัลเลย์ รีสอร์ท
60. โรงแรมภูเพียงเดือน

โรงแรมและที่พักอื่นๆที่เหลือ พร้อมเปิดบริการหลังวันที่ 4 มิ.ย. 

สถานที่ท่องเที่ยว

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน – เปิดให้เข้าเยี่ยมชมได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป

  • โดยมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
   จำกัดผู้เข้าชม รอบละ 20 คน
  • ผู้เข้าชมสวมหน้ากากอนามัย
  • วัดอุณหภูมิ รับเจลแอลกอออล์ ณ จุดคัดกรอง
  • สแกน QR Code ก่อน / หลัง การเข้าใช้บริการ หากไม่สามารถสแกนให้กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน

รอบการให้บริการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน
รอบเช้า  9.00 – 9.30, 9.45 – 10.15, 10.30 – 11.00, 11.15 – 11.45
รอบบ่าย 13.00 – 13.30, 13.45 – 14.15 , 14.30 – 15.00, 15.15 – 15.45
หรือโทรสอบถามได้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน โทร 054-772-777

2.อุทยานแห่งชาติยังคงปิดบริการ

3.สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ – สถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวที่เปิดให้บริการ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563)

– วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
– วัดพระธาตุข้งค้ำวรวิหาร
– วัดภูมินทร์
– วัดมิ่งเมือง
– โฮงเจ้าฟองคำ
– พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
– หอศิลป์ริมน่าน
– ชุมชนบ่อสวก
– วิสาหกิจชุมชน กลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง
– วัดศรีมงคล (ก๋ง)
– กลุ่มทอผ้าไทลื้อย้อมสีธรรมชาติ บ้านดอนมูล
– กลุ่มทอผ้าจันทร์สม
– วัดภูเก็ต
– กลุ่มทอผ้าไทลือบ้านเก็ต (ป้าหลอม)
– แพวผ้าฝ้าย
– ลำดวนผ้ทอ กาแฟไทลื้อ
– โกโก้ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
– ศูนย์เครื่องเงินดอยซิลเวอร์ แฟคทอรี

สอบถามข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม ได้ที่ ททท.สำนักงานน่าน โทร 054-711-217-8

เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์